Строителство на вътрешни пътища ,задържащ резервоар,участък от улична канализация,улични водопроводи, електро кабелни линии и улично осветление

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Полагане на бетонови бордюри – 2000м.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 10 000 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 01.06.2014 г. до 30.06.2014г.

Възложител :” ЩРАБАГ“ ЕАД