Строителни и монтажни работи в Отделение с висока степен на сигурност ,Дневен стационар и зала за занимания с деца

Стойност на договора 116 228.80 лв.без ДДС

Начало на СМР: 12.01.2016

Възложител: "Център за психично здраве „Проф.Н.Шипковенски“ ЕООД