Ремонт на общински път IV 11042(PVN 1020)

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Полагане на плътен асфалтобетон- 2929т.

9

Доставка и полагане на трошен камък за пътна основа -9502м³

9

Поставяне на 60 бр. стандартни пътни знаци и полагане на маркировка –230 м²

9

Изграждане на две мостови съоръжения с дължина 6м., 2 бр. тръбни водостоци ф 60, плочест водосток с дължина 4м;

Стойността на договора за изпълнение е в размер 1 253 018,07 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 13.09.2013г. до 05.12.2013год.

Възложител :”Калистратов груп „ ООД