Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура Община Мъглиж

9

Подобект 1: Реконструкция на Общински път SZR1086 с.Радунци – ж.п.гара Радунци участък от км 0+000 до км 0+349,23.

9

Подобект 2: Реконструкция на част от водопроводна мрежа с.Тулово.

Стойност на договора 418 568,58лв. без ДДС

Начало на СМР: 15.06.2015год.

Възложител: „Капитол Груп” ЕООД