Изпълнение на завършване на подпорна стена на ул.“Люти дол“, кв.Княжево, район Витоша

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Направа обратен насип зад подпорна стена 960м3.

9

Направа Отводнителна канавка зад подпорна стена 63м.

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 1284 кв.м.

9

Доставка и полагане на бетонизиран трошен камък – 197т.

9

Доставка и полагане на бетонови бордюри – 18/35/50- 37м.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 81 090,23 лв.без ДДС.

Обекта е изпълнен от 03.09.2014г.до 27.10.2014г

Възложител :”Калистратов груп „ ООД