Строителни и монтажни работи в Отделение с висока степен на сигурност

Стойност на договора: 116 228.80 лв.без ДДС

Начало на СМР: 12.01.2016год.

Възложител: "Център за психично здраве „Проф.Н.Шипковенски“ ЕООД