Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура Община Мъглиж.

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 906т.

9

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон – 1041,56 т.

9

Доставка и полагане на основен пласт от трошен камък 1258 м3

9

Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16 – 400м.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 383 276,83 лв. без ДДС.

Обекта е изпълнен от 15.06.2015г.до 05.09.2015г.

Възложител : „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД