Основен ремонт на улици и мостове по обособени позиции

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

Земни работи:

9

Изкоп и депониране на негодни земни почви – 2254м3

9

Изкоп на тротоари с d=30см.- 1288,22

9

Разваляне на тротоарна настилка и превоз на депо включително всички разходи ,съгласно проекта.- 1364м2

Пътни работи:

9

Полагане на пътна основа от несортиран трошен камък – 1847,70м3

9

Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35см. – 1235м1

Асфалтови работи:

9

Тротоарни плочки 40/40см. – 280м2

9

Унипаваж на 6 см. за тротоари – 1980м2

Стойността на договора за изпълнение е в размер 430 680,10 лв. без ДДС

Обекта е изпълнен от 07.05.2015г. до 23.10.2015г.

Възложител :”АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” ЕООД