Основен ремонт на Стар Лозенски път, р-н Панчарево

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

Част улично осветление:

9

Доставка и монтаж на стълб за улично осветление - 61бр.

9

Доставка и монтаж на улично осветително тяло-61бр.

9

Изграждане на кабелна шахта-66бр.и др.

Част пътни работи:

9

Доставка и полагане на несортиран трошен камък 4165,75м3.

9

Доставка и полагане на пътни ивици 10/25 -2440м.

9

Доставка и полагане на бордюри 18/35 – 452м.

9

Доставка и полагане на бордюри 15/25 – 309м.

9

Коригиране във височина на шахти-30бр.

9

Реконструкция на ревизионна шахта -18бр.

9

Фрезоване на асфалтобетонова настилка 6 350кв.

9

Направа на първи битомен разлив – 8 661,46кв.

9

Доставка и полагане на битомизиран трошен камък – 700т.

9

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон – 950т.

9

Направа на втори битомен разлив – 10 452,86кв.

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон- 1068,34т.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 696 769,90 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 09.10.2015 г. до 09.12.2015г.

Възложител :”СТОЛИЧНА ОБЩИНА“