Строителство и ремонт на пътища и съоръжения

Строителство, рехабилитация и реконструкция
Люкос Инженеринг ЕООД успешно извършва строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища. Участва в реализирането и поддръжката на големи инфраструктурни обекти за ремонт от уличната и общинска пътна мрежа на територията на България.

Укрепването на свлачища и аварийно – възстановителни дейности
Изпълнява успешно укрепването на свлачища и аварийно – възстановителни дейности, както и сезонно поддържане на съществуваща пътна инфраструктурна част от цялостен проект – превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации.

Вертикални планировки
Изпълнява вертикални планировки, независимо от тяхната сложност и разнообразност. Имаме възможността за доставка и качествено полагане на всички видове асфалтови смеси, тротоарни плочки,паркинг елементи,уни паваж, градински и пътни бордюри и други в най- кратки срокове. Извършваме също проучване и оценка, строителство, реконструкция и ремонт на мостови съоръжения.

Дружеството разполага с няколко асфалтополагащи екипа, оборудвани със собствена механизация необходима за качественото изпълнение на възложените обекти, оборудвани с GPS система за контрол и наблюдение.