ФИНАНСОВИ ДАННИ

Приходи от дейността

Приходите от дейността на „Люкос инженеринг” ЕООД за последните три години са следните:

ГОДИНА

ОБОРОТ

2013

3 729 000 лв.

2014

4 582 000 лв.

2015

5 498 000 лв.

ОБЩО:

13 809 000 лв.

ПРЕЗ 2016г.

През 2016г. дейността на „Люкос инженеринг” ЕООД ще бъде насочена в следните направления:

9

изпълнение на поетите ангажименти по сключени договори за строителство;

9

активно участие в тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани от структурните фондове на ЕС, Световната банка, държавния и общинските бюджети;

9

разширяване обхвата на дейността на дружеството, включително изграждане на собствена асфалтова база;